Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je mimoriadne vysokou prioritou pre vedenie spoločnosti Národný energetický projekt s. r. o.. Použitie webových stránok spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. je v zásade možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ by však dotknutá osoba chcela využiť špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našich webových stránok, mohlo by byť spracovanie osobných údajov potrebné. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné a neexistuje žiadny právny základ pre toto spracovanie, v zásade požadujeme súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s ustanoveniami na ochranu osobných údajov jednotlivých krajín, platnými pre spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o.. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov chce naša spoločnosť informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele nami získavaných, používaných a spracovávaných osobných údajov. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov informované o svojich právach.

Spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. ako spoločnosť zodpovedná za spracúvanie osobných údajov implementovala mnohé technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najdokonalejšej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu môžu dátové prenosy prostredníctvom internetu v zásade vykazovať bezpečnostné medzery, takže sa nedá zaručiť absolútna ochrana. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť oznámiť nám osobné údaje aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

I. Základné pojmy

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. je založené na pojmoch, ktoré pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) použil autor európskej smernice a nariadenia. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceme vopred vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:

· Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, na online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

· Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

· Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorými sa osobné údaje spracúvajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad zhromažďovaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, štruktúrovaním, uchovávaním, prepracúvaním alebo zmenou, vyhľadávaním, nahliadaním, využívaním, sprístupňovaním prenosom, šírením alebo ich sprístupnením iným spôsobom, preskupovaním alebo kombinovaním, obmedzením, vymazaním alebo likvidáciou.

· Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

· Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

· Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

· Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie

Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie stanoviť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

· Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

· Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

· Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktorá je na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnená spracúvať osobné údaje.

· Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby v konkrétnom prípade, ktorým formou vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

II. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ostatných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších predpisov s charakterom predpisov o ochrane údajov je spoločnosť: Národný energetický projekt s.r.o. IČO: 48 269 379 Dopravná č. 1364/11 955 01 Topoľčany

III. Cookies

Na webových stránkach spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. používame cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa prostredníctvom internetového prehliadača ukladajú v počítačovom systéme.

Cookies môžu obsahujú takzvané cookies ID. Cookie ID je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého sa dajú webové stránky a server priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom je súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom odlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Určitý internetový prehliadač sa dá rozpoznať a identifikovať vďaka jedinečnému ID súboru cookie.

Používaním súborov cookie môže spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. poskytnúť používateľom tejto webovej stránky lepšie služby, ktoré by bez použitia cookie neboli možné.

Prostredníctvom súborov cookie sa dajú optimalizovať informácie a ponuky na našej webovej stránke v zmysle používateľa. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú opätovne rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tejto identifikácie je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ webovej stránky, ktorá používa cookies, nemusí napríklad pri každej návšteve webovej stránky znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože túto úlohu prevezme webová stránka a súbory cookie uložené v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá tovar, ktorý zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka, prostredníctvom súborov cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť používaniu súborov cookie našou internetovou stránkou, a to prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým natrvalo odmietnuť používanie súborov cookie. Ďalej je možné nastavené súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo inými softvérovými programami. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba zakáže používanie cookies v používanom internetovom prehliadači, nebude za určitých okolností možné použitie všetkých funkcií našej webovej stránky v celom rozsahu.

IV. Zaznamenávanie údajov

Stránka spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. každým vyvolaním webovej stránky dotknutou osobou alebo prostredníctvom automatizovaného systému zaznamenáva rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Zaznamenávať sa môžu (1) používané typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný pristupujúcim serverom, (3) webová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostane na našu webovú stránku (takzvané referery), (4) webové podstránky, ktoré sú aktivované prostredníctvom pristupujúceho systému na našej webovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré súžia na ochranu pred nebezpečenstvom v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné nato, aby (1) poskytovali obsah našich webových stránok správne, (2) optimalizovali obsah našej webovej stránky ako aj reklamy pre túto stránku, (3) sa zabezpečila trvalá funkčnosť našich informačno-technologických systémov a techniky našej webovej stránky, ako aj nato (4) aby sa poskytli potrebné informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne získané údaje a informácie preto spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. na jednej strane vyhodnocuje štatisticky a na strane druhej s cieľom ďalej optimalizovať technické procesy a zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa v konečnom dôsledku zabezpečila optimálna úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje z protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

V. Možnosť nadviazania kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailová adresa). Pokiaľ dotknutá osoba nadviaže kontakt s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou prevádzkovateľovi dobrovoľne sú uložené na účel spracovania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobu. Tieto osobné údaje nebudú postúpené tretím stranám.

VI. Rutinné vymazanie a zablokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby len na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu, alebo ak to bolo určené autorom európskej smernice a nariadenia alebo inými zákonodarcami v zákonoch či predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak účel ukladania zanikne alebo vyprší lehota na ukladanie predpísaná autorom európskej smernice a nariadenia alebo iným príslušným zákonodarcom, budú osobné údaje rutinne a podľa zákonných predpisov zablokované alebo vymazané.

VII. Práva dotknutej osoby

· Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo poskytnuté autorom európskej smernice a nariadenia požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa príslušné osobné údaje budú spracúvať. Ak chce dotknutá osoba toto právo na potvrdenie využiť, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo poskytnuté autorom európskej smernice a nariadenia kedykoľvek dostať od prevádzkovateľa informáciu o osobných údajoch uložených o svojej osobe a kópiu tejto informácie. Ďalej autor európskej smernice a nariadenia priznal dotknutej osobe právo na oznámenie nasledujúcich informácií:

- účely spracovania

- kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné údaje sprístupnené, a to najmä u príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách

- ak je to možné, plánované obdobie, na ktoré sú osobné údaje uložené, alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tohto obdobia

- existencia práva na opravu alebo vymazanie príslušných osobných údajov alebo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo práva na odmietnutie tohto spracovania

- existencia práva na podanie sťažnosti u orgánu dohľadu

- v prípade, že osobné údaje dotknutej osoby nie sú zhromažďované: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22, odsek 1 a 4 GDPR

Ďalej má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či boli osobné údaje odovzdané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Ak je tomu tak, má dotknutá osoba okrem toho právo získať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s poskytnutím týchto informácií. Ak chce dotknutá osoba toto právo na informácie využiť, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Naviac má dotknutá osoba právo, s prihliadnutím na účely spracovania, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov — aj pomocou doplnkového vyhlásenia.

Ak chce dotknutá osoba toto právo na opravu údajov využiť, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať od prevádzkovateľa, aby príslušné osobné údaje bezodkladne vymazal, ak nastal niektorý z nasledujúcich dôvodov a spracúvanie už nie je potrebné:

- Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na také účely, na ktoré už nie sú potrebné

- Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa spracúvanie opieralo podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a GDPR alebo čl. 9, ods. 2, písmeno a GDPR, a chýba iný právny základ pre spracúvanie

- Dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21, ods. 1 GDPR námietku proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21, ods. 2 GDPR námietku proti spracúvaniu

- Osobné údaje boli spracúvané nezákonne

- Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha

- Osobné údaje boli zhromaždené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti v súlade s čl. 8, ods. 1 GDPR

Ak nastane niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce inicializovať vymazanie osobných údajov uložených v spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o., môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa. Pracovník spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. zariadi, aby bola požiadavka na odstránenie okamžite splnená.

Ak spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. zverejnila osobné údaje a ak je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ v súlade s čl. 17, ods. 1 GDPR povinná vymazať osobné údaje, potom spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. prijme primerané opatrenia, aj technického rázu, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informovala iných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba od týchto iných prevádzkovateľov požaduje vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov, pokiaľ takéto spracúvanie nie je potrebné. Pracovník spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. v jednotlivých prípadoch podnikne potrebné kroky.

· Právo na obmedzenie spracúvania

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak je daný niektorý z nasledujúcich predpokladov:

- Dotknutá osoba popiera správnosť osobných údajov, a síce počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov

- Spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov

- Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa čl. 21, ods. 1 GDPR a nie je ešte jasné, či prevažujú legitímne dôvody prevádzkovateľa voči legitímnym dôvodom dotknutej osoby

Ak je daný niektorý z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba chce inicializovať obmedzenie osobných údajov uložených v spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o., môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa. Pracovník spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. zariadi obmedzenie spracovania.

· Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo dostať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo odovzdať tieto údaje inému poskytovateľovi bez toho, aby jej v tom bránil prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a GDPR alebo čl. 9, ods. 2 bod GDPR alebo na základe zmluvy v súlade s čl. 6, ods. 1, písmeno b GDPR a spracúvanie prebieha pomocou automatizovaných metód za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme ani sa neuskutočňuje na účely výkonu verejnej moci, ktorým bol poverený prevádzkovateľ.

Ďalej má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20, ods. 1 GDPR právo dosiahnuť, aby boli osobné údaje odovzdávané prevádzkovateľom priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že tým nebudú poškodené práva a slobody iných osôb.

Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na pracovníka spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o..

· Právo na námietku

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z jej osobitnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. 1, písmeno e alebo f GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. v prípade podania námietky už nebude spracovávať osobné údaje, iba ak by sme preukázali závažné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon a obranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. spracúva osobné údaje na prevádzku priamej reklamy, má dotknutá osoba právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. proti spracovaniu na účely priameho marketingu, potom spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. už nebude spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov vyplývajúcich z jej špecifickej situácie právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely vedeckého alebo historického výskumu spoločnosťou Národný energetický projekt s.r.o. alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89, ods. 1 GDPR, iba že by bolo takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme.

Na uplatnenie práva na podanie námietky sa môže dotknutá osoba obrátiť priamo na ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Národný energetický projekt s.r.o. alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba sa môže tiež rozhodnúť, v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, že uplatní svoje právo na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných procesov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

VIII. Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní — vrátane profilovania, ktoré voči nej vytvára právny účinok alebo ju značne obmedzuje podobným spôsobom, ak rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je dovolené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) ak sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme spoločnosť Národný energetický projekt s.r.o. primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, k čomu patrí minimálne právo na vymáhanie zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa, na uvedenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva vo vzťahu k automatizovanému rozhodovaniu, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

IX. Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany osobných údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

X. Ochrana údajov pri podávaní žiadosti o zamestnanie a vo výberovom konaní

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely realizácie výberového konania. Spracúvanie sa môže uskutočniť aj elektronicky. To sa deje predovšetkým vtedy, keď uchádzač o zamestnanie odovzdá prevádzkovateľovi príslušné doklady k žiadosti o zamestnanie elektronickou cestou, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie pracovnú zmluvu s kandidátom, odovzdané údaje sa uložia na účely realizácie pracovného vzťahu v súlade s právnymi predpismi. Ak prevádzkovateľ neuzavrie s kandidátom pracovnú zmluvu, doklady k žiadosti o zamestnanie sa vymažú automaticky dva mesiace po oznámení rozhodnutia o odmietnutí, pokiaľ neexistujú žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Iný oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

XI. Ustanovenia o ochrane údajov pre použitie a využitie služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Prevádzkovateľ integroval na tejto webovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zostavovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy eviduje okrem iného údaje o tom, z akej internetovej stránky prichádza dotknutá osoba na internetovú stránku (tzv. referer), na ktoré podstránky týchto stránok mala prístup a ako často a ako dlho na podstránke zotrvala. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentov Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prevádzkovateľ používa na webovú analýzu cez službu Google Analytics príponu „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tejto prípony sa IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosťou Google skráti a anonymizuje, keď sa uskutoční prístup na naše internetové stránky z niektorého členského štátu Európskej únie alebo z iného štátu, ktorý je signatárom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov na našej webovej stránke. Google využíva získané dáta a informácie okrem iného na zhodnotenie využívania našej webovej stránky, aby pre nás zostavil online reporty, ktoré zobrazujú aktivitu na našich webových stránkach, a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našich webových stránok.

Google Analytics uloží súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavenie cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať využitie našej webovej stránky. Každým otvorením jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a do ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, iniciuje internetový prehliadač v informačnom systéme dotknutej osoby automaticky prostredníctvom daného komponentu Google Analytics, aby preniesol údaje na účely online analýzy do spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu je Google informovaný o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosti Google slúžia okrem iného na zistenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne umožňujú vyúčtovanie provízií.

Prostredníctvom cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa prístup vykonal, a frekvenciu návštev našej webovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby, prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Google za určitých okolností osobné údaje získané prostredníctvom tohto technického procesu poskytuje tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súboru cookie našou webovou stránkou, ako je uvedené vyššie, a to kedykoľvek prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým natrvalo zabrániť vkladaniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby Google vložil súbor cookie do informačného systému dotknutej osoby.

Ďalej je možné súbor cookie od Google Analytics kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iného softvérového programu. Ďalej má dotknutá osoba možnosť podať námietku proti a zabrániť zhromažďovaniu údajov získaných pomocou služby Google Analytics, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto webovej stránky, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google. Na tento účel si musí dotknutá osoba stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača prostredníctvom skriptovacieho jazyka JavaScript oznamuje službe Google Analytics, že sa do Google Analytics nesmú prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za námietku. Ak sa informačný systém dotknutej osoby neskôr vymaže, sformátuje alebo preinštaluje, musí dotknutá osoba vykonať opätovnú inštaláciu doplnku prehliadača, aby sa služba Google Analytics deaktivovala. Ak bude doplnok prehliadača dotknutou osobou či akoukoľvek inou osobou, ktorá to má v právomoci, odinštalovaný alebo deaktivovaný, možno doplnok prehliadača nanovo nainštalovať alebo opätovne aktivovať. Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobne vysvetlená na tomto odkaze https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

XII. Právny základ spracovania

Čl. 6 I písmeno a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre procesy spracúvania, pri ktorých žiadame súhlas so spracovaním údajov na určitý účel. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné pri plnení predmetu zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, ako je to napríklad pri procesoch spracúvania, ktoré sú potrebné pri dodávkach tovarov alebo poskytovaní iných služieb alebo protihodnoty, je spracúvanie založené na čl. 6 I, písmeno b GDPR. To isté platí pre také procesy spracúvania, ktoré sú potrebné na predzmluvné opatrenia, ako napríklad v prípade otázok o našich výrobkoch alebo službách. Ak naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako napríklad pri plnení daňových povinností, tak je spracúvanie založené na čl. 6 I, písmeno c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bolo napríklad v prípade, keby bol návštevník zranený v našej prevádzke a museli by sme postúpiť jeho meno, vek, údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité údaje lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by právny základ tvoril čl. 6 I, písmeno d GDPR. Nakoniec môže byť spracovanie realizované na základe čl. 6 I, písmeno f GDPR. Na tomto právnom základe sú založené procesy spracúvania, ktoré nepatria do žiadneho z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, keď neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto procesy spracúvania sú nám povolené predovšetkým preto, lebo boli osobitne spomenuté európskym zákonodarcom. On zastupuje názor, že oprávnený záujem môže vzniknúť, keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

XIII. Oprávnené záujmy vo vzťahu k spracovaniu, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I písmeno f GDPR, je náš oprávnený záujem vykonávanie obchodnej činnosti pre blaho všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

XIV. Trvanie uchovávania osobných údajov

Kritériom pre trvanie uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie jednania o uzatvorení zmluvy.

XV. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia na poskytnutie osobných údajov; nevyhnutnosť na uzatvorenie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Informujeme vás o tom, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne požadované zákonom (napr. daňové zákony) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných dohôd (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné na uzatvorenie zmluvy, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvorí zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluva s dotknutou osobou nemôže byť uzatvorená. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na niektorého z našich zamestnancov. Náš zamestnanec poučí dotknutú osobu v jednotlivých prípadoch o tom, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je potrebné na podpísanie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

XVI. Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom úradu je vykonávaná kontrola spracúvania osobných údajov.

Výkon kontroly spracúvania osobných údajov zabezpečuje úrad prostredníctvom kontrolného orgánu, čím sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektori úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Úrad, prostredníctvom kontrolného orgánu, vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Kontrolu dodržiavania povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov vykonáva kontrolný orgán u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ďalej len „kontrolovaná osoba“). Kontrolný orgán vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 4826/12 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov

Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2024 Národný energetický projekt s.r.o.
Ochrana osobných údajov